Ungdomsstipendium

För unga som vill jobba för ett Sverige fritt från rökning och snus

 
 

Psykologer mot Tobak har inrättat en stipendiefond för unga. Tobaksstopp.nu – Ungdomsstipendium syftar till att stötta fler unga att intressera sig för och engagera sig i tobaksfrågan. Ungdomar kan söka stipendium enligt nedan. Det är också möjligt att tipsa Psykologer mot Tobak om ungdomar som skulle kunna vara aktuella för ett stipendium.

Stipendiet innebär att mottagaren får ett ekonomiskt bidrag för att täcka kostnader som kan uppkomma i arbetet och får en mentor från Psykologer mot Tobak som stöd och bollplank. Stipendiet delas ut vart 3:e år i samband med LUFT-konferensen. Den totala stipendiesumman är maximalt 10 000 kr som delas ut till ett eller flera projekt. Ansökan för 2017 ska vara inne senast 16 juni. Stipendiet kommer att delas ut på LUFT-konferensen i Eskilstuna 14 september, eller på annat sätt om stipendiat inte har möjlighet att närvara på LUFT. Besked för 2017 lämnas senast 21 augusti. Beslut om vem eller vilka som ska få stipendiet fattas av styrelsen för Psykologer mot Tobak och kan inte överklagas. Psykologer mot Tobak förbehåller sig rätten att inte dela ut något stipendium ifall ingen passande ansökan kommer in inom den utsatta tiden.
 

Ungdomsstipendium

Kriterier för att söka stipendium

  • Du/ni har påbörjat eller planerar ett projektarbete för att motverka tobaksbruk. Det kan också gälla ett påbörjat projekt som ska utvecklas.
  • Enskilda ungdomar, grupper av ungdomar, skolklasser och föreningar som inte har tobaksförebyggande arbete som huvudfråga kan söka.
  • Samtliga ungdomar ska vara maximalt 25 år gamla under ansökningsåret.

Exempel på arbeten ungdomar kan få stipendium för

  • informationsarbete för att öka kunskaperna om tobak hos individer och grupper
  • opinionsarbete för att påverka politiker, beslutsfattare m.fl. att ta ställning mot tobak
  • arbete för att få fler att sluta använda tobak
  • arbete för att öka engagemanget och intresset hos andra för att arbeta mot tobak
  • andra aktiviteter och insatser som har som syfte att bidra till ett Sverige fritt från rökning och snus.

För frågor om stipendiet och ansökan kontakta 

Vidar Albinsson vidar.albinsson@hassleholm.se

Ansökningsformulär

Vill du jobba för ett Sverige fritt från rökning och snus? Tobaksstopp.nu – Ungdomsstipendium syftar till att stötta fler unga till att engagera sig och intressera sig för tobaksfrågan.

* ObligatorisktSKRIV UT SIDAN