Utskrift från:

Sida: Elektronisk cigarett

Datum:


Hjälp med att sluta

 

 

 

 

 

 

Hjälpa andra att sluta

 

 

 

 

 

 

Arbeta för att ungdomar inte ska börja

 

E-cigarett - vad vet vi?

Psykologer mot Tobaks faktablad om EC, 2016-12-20   EC (355 KB)

 

 

Inledning
Den elektroniska cigaretten (EC) utvecklades i Kina 2003, introducerades i Europa 2006 och marknadsförs nu i en rad länder, däribland Sverige, främst på internet. Att "röka" EC kallas "vaping". Marknaden växer lavinartat, det finns 100-tals märken och tobaksbolagen utvecklar egna märken. Varje månad dyker i genomsnitt tio nya märken och över 240 nya smaker upp på internet , och 2014 fanns nära 8 000 smaker (14). I Storbritannien ökade försäljningen av EC med 75% 2014 medan försäljningen av nikotinläkemedel minskade för första gången på många år. EC marknadsförs som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen av cigaretter och är tänkt att vara ett substitut för en cigarett genom att tillfredsställa nikotinbehovet med bibehållande av delar av rökritualen, utan att personen får i sig så många andra gifter. Inga säkra slutsatser kan dras när det gäller de långsiktiga effekterna på hälsan av EC, men de kan inte anses säkra. De flesta EC innehåller nikotin, men det förekommer även nikotinfria sorter. EC´s effektivitet som en långsiktig hjälp att sluta röka är ännu ej vetenskapligt bevisad. Argumenten mot EC som avvänjningsmetod riktar sig mot att man underhåller nikotinberoendet samtidigt som man behåller stora delar av rökproceduren, vilket skulle kunna göra det svårare att sluta röka. Samtidigt verkar det som om många rökare börjar med EC med målet att sluta röka men fastnar i ett parallellt bruk av EC och konventionella cigaretter. Bruket av EC sprider sig snabbt till ungdomar och till och med till fd. rökare och aldrig-rökare (27). En lag om EC är under utredning i Sverige. 

 

Hur fungerar EC?
Den "första generationen" EC liknar en vanlig cigarett tillverkad av rostfritt stål, och "andra generationen" liknar en penna. Därefter har en produktutveckling skett, och EC kan se ut på många olika sätt, t.ex. som en skruvmejsel. Man "puffar" på EC som en konventionell cigarett. På filtrets plats sitter en patron som innehåller en e-vätska, bestående av ett 30-tal kemikalier samt smakämnen och nikotin, men inte tobak. Intill sitter ett batteri som används för att hetta upp och omvandla e-vätskan till ånga. Värmeprocessen startar då man drar luft genom EC, samtidigt som en lampa på vissa sorter kan lysa upp spetsen för att imitera cigarettglöd. Personen andas in ångan med nikotin och blåser ut den som synlig ”rök”. Nyare sorter innehåller större batterier som kan hetta upp e-vätskan till höga temperaturer, vilket resulterar i att den avger mer nikotin och andra giftiga ämnen, och även mer "rök" (61).

 

Biverkningar kan vara hosta, ögon,- mun- och hudirritation, yrsel och illamående. För att fylla på cigaretten med ny e-vätska byter man antingen ut filtret eller köper påfyllningsvätska på flaska, men man kan också blanda rökvätskan själv.

 

I april 2016 lanserade tobaksindustrin en "e-cigarett" som innehåller tobak - iQOS -  i Japan.

 

Hur många använder EC?

Enligt Eurobarometer 429 var det 8% av befolkningen i Sverige över 15 år som hade provat EC, men mindre än 1% som använde produkten vid mättillfället i okt-nov 2014. Idag tycks det vara mest rökare eller före detta rökare som använder EC, ofta parallellt med rökning av konventionella cigaretter. 34% av de som svarade uppgav att skälet att använda EC var att minska rökningen eller sluta röka (varav 2% för att verkligen sluta), 15% att använda i rökfria miljöer och 1% för att det är coolt och glamouröst (35). Ju äldre, ju fler anger "sluta röka" som skäl. I EU var det 12% som provat EC och 2% som var aktuella användare (35). I USA uppskattades att 4% av den vuxna befolkningen använde EC 2014, varav 16% rökare, 4% före detta rökare och 0,5% aldrig-rökare (48). 

 

EC befaras vara inkörsport till cigarettrökning för unga
Enligt CAN:s skolundersökning 2016 uppgick andelen ungdomar som provat EC till 29% pojkar och 24% flickor i åk 9 i grundskolan och 42% pojkar respektive 29% i gymnasiet åk 2, och mer regelbunden användning (definierat som användning de senaste 30 dagarna) förekom hos 4-10% (59). Det är alarmerande att en tredjedel av eleverna i åk 9 och en femtedel av eleverna i gymnasiet inte hade rökt vanliga cigaretter innan de använde EC. Data från USA och Schweiz tyder på att det hos ungdomar inte finns någon association mellan att röka EC och att vilja sluta röka konventionella cigaretter (61). De vanligaste anledningarna att använda EC är istället nyfikenhet, att de smakar gott och önskan att använda ett mindre skadligt alternativ till cigaretter. Andra anledningar är att EC kan användas inomhus, är mer socialt acceptabelt än cigaretter, lättare att dölja för föräldrar, att man slipper lukta rök samt att det är modernare, coolare, billigare, enklare och lättare att komma över (61). I en undersökning på ett stort amerikanskt universitet var det bara 10% av EC-användarna som gjorde det för att sluta röka cigaretter medan 40% angav "för att de smakar gott" (61). Liknande fynd gjordes nyligen i en studie bland ungdomar i Frankrike, där ungdomarna främst tyckte EC var intressant på grund av spännande smaker och att kunna göra "rökkonster" som att blåsa rökringar (44). Vissa av smakerna, som gummibjörnar, bubbelgum, kola, popcorn med smör, coca-cola, kakdeg, alkohol och cannabis tyder också på att tillverkarna inriktar sig på ungdomar.

Att det finns en ny produkt som kan locka ungdomar in i nikotinanvändning, ses med stor oro av experter och USA:s högsta hälsovårdsmyndighet Surgeon General beskriver i en rapport i december 2016 den snabbt ökande användningen av EC hos ungdomar som ett betydande folkhälsoproblem (61). Även om ungdomarna inte alltid har använt EC med nikotin, eller ens vet om de har använt EC med eller utan nikotin (59, 61), så är det ett faktum att de flesta EC innehåller nikotin. Användningen av EC bland tonåringar ökar lavinartat i USA och Kanada och myndigheter och forskare varnar för att EC kan skapa nikotinberoende och vara en inkörsport till vanliga cigaretter (61). År 2015 hade 27% av amerikanska high-school-elever provat EC (7 miljoner personer) och 16% hade rökt EC minst en gång den senaste månaden (61).

 

Flera studier tyder på att rökning av EC är kopplat till en minst dubblerad risk att börja röka konventionella cigaretter (36, 37, 49, 58). Surgeon General har granskat de studier som har gjorts i USA och menar dock att de inte är tillräckligt robusta (36, 62-65), utan det behövs mer forskning för att säkert slå fast att EC verkligen är en inkörsport till rökning av konventionella cigaretter (61). En rapport från WHO sammanfattar även i augusti 2016 att det idag inte kan avgöras säkert om  associationen mellan EC och tobaksrökning beror på att användning av EC leder till rökning eller om EC-användare och rökare har liknande sociala- och beteendekaraktäristika som gör dem känsliga för nikotinanvändning (53).
 

I e-vätskor förekommer även cannabis, spice och alkohol, vilket gör att man kan befara att EC kan bli ett enklare och mera omärkligt sätt för ungdomar att missbruka droger. I motsats till rökning av marijuana, som medför en karakteristisk lukt, är det sannolikt inte möjligt att känna på lukten om en person har e-vätska med marijuana i sin EC. En undersökning från USA 2015 visade att 18% av de som använt EC någon gång har gjort det i syfte att röka cannabis (47).

 

En lag om EC är på väg
EC omfattas idag inte av tobakslagen eftersom de inte innehåller tobak. Läkemedelsverket förbjöd har den 6 oktober 2013 ett företag i Skåne vid vite att sälja e-cigaretter med nikotin i. Läs Läkemedelsverkets beslut här  LV beslut (2,67 MB). Företaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala, som gav Läkemedelsverket rätt. Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten i Stockholm, som också de i en dom 3 mars 2015 gav Läkemedelsverket rätt. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade dom 2016-02-17 och den gick i motsatt riktning. EC ska inte betraktas som läkemedel och kan fortsätta säljas fritt, till dess vi får lagstiftning. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att de åberopade vetenskapliga studierna - två randomiserade studier - inte tillåter några säkra slutsatser beträffande EC:s effekter vid rökavvänjning. I flera av studierna framhålls också att tillförlitligheten av studierna är låg och att ytterligare forskning behövs på området. De vetenskapliga rön som har redovisats i målet ger därmed inte tillräckligt stöd för att användningen av de i målet aktuella produkterna har en sådan gynnsam effekt på människors hälsa som är en av förutsättningarna för att de ska kunna klassificeras som läkemedel. Vidare framhålls att EU-kommissionen publicerat en rapport, Eurobarometer 429 (35), där ca 28 000 EU-medborgare intervjuats om rökning och EC. Av rapporten framgår att av de svenska deltagarna var det bara två procent som verkligen hade använt produkten för att sluta röka. Samtidigt framgår att för en övervägande del av de tillfrågade var rökavvänjning den vanligaste anledningen till att de började använda EC, men en stor andel ansåg dock att produkten på sikt inte haft någon effekt för deras rökning. De i målet aktuella EC har uppgetts vara framtagna som ett hälsosammare njutningsmedel än tobakscigaretter. De har sålunda utformats i syfte att efterlikna konventionella cigaretter, menade domstolen.


EU-parlamentet och EU:s ministerråd enades i mars 2014 om EU:s nya tobaksproduktdirektiv, som också reglerar EC. Länderna måste anpassa sin lagstiftning efter direktivet. En svensk utredning har den 1 mars 2016 kommit med ett förslag till svenska regler, som har varit ute på remiss. Enligt besked från Socialdepartementet beräknas en proposition komma i mars 2017.

Lagförslaget innebär bland annat att
- EC ska klassas som tobaksvaror.
- Lösa behållare för påfyllnad av e-vätskan tillåts, men både koncentrationen av nikotin i e-vätskan och volymen i behållarna begränsas.
- Innehållsdeklaration, bruksanvisning och varningstext blir obligatoriskt.
- Reklam förbjuds.
-18-års-gräns för försäljning
- Förbud mot att använda EC i rökfria miljöer
- Anmälningsplikt för handlare.

Läs mer om lagförslaget här. 

 

Kvalitet

EC är på intet sätt att anse som en säker konsumentprodukt, trots att tillverkarna många gånger försöker ge sken av att produkten är medicinskt kontrollerad. Det finns inga standards för innehållet, ingen kvalitetskontroll eller någon tillsynsmyndighet. De viktigaste ingredienserna är propylenglykol, glycerin, vatten, nikotin och smaktillsatser (9). Propylenglykol och glycerin och en del av smakämnena används i t.ex. mat och mediciner, men man vet inte mycket om hur dessa ämnen påverkar kroppen vid inhalering i upphettad form. Det förstnämnda ämnet är luftvägsirriterande och har vid upphettning och inandning visats orsaka bland annat irritation av ögon, hals och luftvägar samt utveckling av astma, eksem, allergi och nedsatt lungfunktion. 

 

EC håller mycket ojämn kvalitet, även hos en och samma tillverkare, och många produkter ger vilseledande information om innehållet. Nikotin hittats i många produkter som uppgetts vara nikotinfria men det finns även exempel på motsatsen. Många explosioner av EC med ibland svåra personskador har förekommit (61), och i Storbritannien har rapporterats om mer än 100 bränder i samband med laddning av batterier till EC (9, 31). Internationella flygregler förbjuder passagerare och kabinpersonal att flyga med EC i incheckat bagage. Orsaken är ett flertal händelser där EC startat bränder i lastutrymmen på passagerarflygplan.

Nikotin
Nikotin i flytande form är mycket giftigt. Vid intag via munnen anses 5-13 mg nikotin/kg kroppsvikt  vara toxiskt; dvs 390-780 mg för en vuxen person på 60 kg och 65-130 mg för ett barn på 10 kg. En förpackning e-vätska kan innehålla upp till 200 mg nikotin och kan alltså döda ett barn, och dödsfall hos barn har även rapporterats i USA och Israel (46, 61). Vid intag via huden är 70 mg/kg kroppsvikt toxiskt (46). Det finns även förpackningar avsedda för människor som vill blanda e-vätskan själv hemma, som kan innehålla så mycket som 3,6 gram nikotin/flaska (50 ml flaskor med en koncentration på 72 mg nikotin/ml). För dessa människor finns risk att e-vätskorna blir för starka (46). I den nya lagstiftning som införs i hela EU 2016 (i Sverige 2017, se ovan) kommer förpackningarna att få innehålla max 10 ml e-vätska med en bestämd maximal koncentration. Giftinformationscentralen har under 2013-2015 tagit emot 50-60 frågor per år om förgiftning i samband med EC, som blåsor i munnen, magont, yrsel, hjärtklappning, illamående, kräkningar, kallsvettningar, diarré och sveda i halsen. Allvarliga tillbud handlar bl.a. om olyckor där barn lekt med patronerna till EC och fått i sig e-vätska med hög nikotinhalt. Amerikanska läkare larmar om att antalet tillbud med barn och förgiftning av EC-vätska ökar starkt. Amerikanska giftinformations-centralen rapporterade om 3800 fall 2014 och hälften berörde barn under 5 år (61). Människor har även druckit e-vätska i suicidsyfte. Länk till Giftinformationscentralens information om EC. Nikotin är också skadligt för fostret vid graviditet. 

 

Det är olika hur mycket nikotin som avges av en EC, men under vissa förhållanden kan man få i sig mer nikotin från en EC än från konventionella cigaretter (61). Man har uppmätt nikotinnivåer i blodet som är jämförbara eller till och med högre än från konventionella cigaretter (61). Man tror att hur mycket nikotin en person får i sig dels har att göra med nikotinkoncentrationen i e-vätskan, dels stora batterierna är, och dels med personens individuella rökteknik (61). Rent generellt gäller att för att få ut något av en EC drar man fler och kraftigare "bloss" än på en cigarett, och man kan ta hundratals puffar i rad och få i sig stora mängder nikotin (5). En rökare tar omkring 10 bloss på en cigarett, en EC-användare omkring 15 bloss. En ampull kan innehålla tillräckligt med e-vätska till 250 – 400 bloss, något som har uppskattats motsvara 1 – 2 paket cigaretter (29). I en undersökning av tidigare rökare som hade gått över till EC, tog användarna i genomsnitt 220 bloss/dag på sina EC (30). 

Skadlighet och skadliga ämnen
Man vet inte säkert vad EC innehåller. Utöver nikotin kan EC innehålla ett 30-tal kemikaler, och upphettningsprocessen kan skapa ytterligare farliga ämnen (61). Amerikanska forskare har analyserat EC av ett stort märke och med olika tekniker undersökt vad ångan kan innehålla (11). I EC sker ingen förbränning. Istället hettas e-vätska upp med hjälp av ett batteri och ånga bildas som användaren andas in. Forskarna fann större partiklar av silikat, tenn, silver, järn, nickel och aluminium samt små nanopartikar av tenn, krom och nickel. Man har även funnit skadliga och cancerogena ämnen, främst tobaksspecifika nitrosaminer, men också till exempel formaldehyd, acrolein, arsenik, dietylenglykol,  krom och bly i EC. I Japan har forskare konstaterat att röken från EC innehåller cancerframkallande ämnen, t.ex. acetaldehyd och formaldehyd - det senare ämnet ibland i högre halter än i konventionella cigaretter (16). Man tror att användning av EC kan öka risken för bland annat högt blodtryck, astma, KOL, lunginflammation, hjärtarytmier och hjärtsvikt (16, 53, 54, 61), men det kan ta många årtionden innan man säkert kan slå fast vilka långtidseffekter på hälsan de har. En del av de tungmetaller som har hittats är kända för att orsaka skador och sjukdomar i andningsvägarna.

 

På European Respiratory Society’s (ERS) kongress 2014, med 22 000 deltagande lungspecialister, presenterades dels forskning på möss som visade ett samband mellan EC, astma och lungemfysem och dels forskning som visar att EC kan orsaka liknande förändringar i lungorna som konventionella cigaretter (57). ERS stödjer därför inte användning av EC. Senare forskning har visat att EC såväl med som utan nikotin skadar lungcellerna, bl.a. ämnena nikotin och acrolein (28). 

 

Många av de smakämnen som används i EC är helt otestade när det gäller skadlighet av att dra ner dem i lungorna i upphettad form (46).  Upphettningen till höga temperaturer med hjälp av starka batterier tros öka koncentrationen av farliga ämnen (46, 54). Särskilt söta tillsatser, som körsbärs- och jordgubbssmak, men också popcorn och kanel kan orsaka irritation och inflammation i luftvägarna (53, 54).

 

Tonåren är en kritisk period i hjärnans utveckling och tillförsel av nikotin kan ge bestående förändringar i hjärnans belöningssystem och bland annat öka risken för försämrad impulskontroll, uppmärksamhet, minne och kognition, samt ångest, depression och beroende av tobak, alkohol och droger (61).

 

Nikotin under graviditet kan resultera i ökad risk för flera oönskade konsekvenser för barnet som plötslig spädbarnsdöd, förtida födsel, nedsatt uppmärksamhet, försämrad kognition och språkutveckling samt övervikt (53, 61).

 

En engelsk rapport har dragit slutsatsen att EC är 95 % mindre farliga är konventionella cigaretter (38), något som dock blev kraftigt ifrågasatt av andra forskare i den ansedda tidskriften Lancet.

 

"Passiv rök" från e-cigaretter

När den som använder EC andas ut den ånga han eller hon har andats in från sin EC bildas en sorts "passiv rök". Ångan innehåller partiklar som kan orsaka irritation och inflammation i luftvägarna hos andra människor, t.ex. nikotin, formaldehyd, acetaldehyd, nickel, krom och aluminium (13, 53). Nikotinet ligger över WHO:s rekommenderade gränsvärde och kan ligga i nivå med konventionella cigaretter medan nickel och krom till och med kan förekomma i högre koncentrationer än i passiv rök från konventionella cigaretter (53, 61).  Man vet ännu inte hur farlig denna "passiva rök" är, men klart är att den innebär en hälsorisk för tredje man. 

 

Förbud mot att använda EC i rökfria miljöer finns med i den nya lagstiftning som föreslås införas i Sverige. WHO rekommenderar att EC förbjuds i rökfria miljöer. Samma rekommendation görs i en rapport som German Research Center gjort på uppdrag av EU-parlamentet (9). Folkhälsomyndigheten  har redan 2013 i ett brevsvar uttalat att de områden som idag är rökfria miljöer enligt Tobakslagen bör hållas rökfria även från EC; skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringsställen, hotell, offentliga tillställningar, lokaler dit allmänheten har tillträde och arbetsplatser. Ladda ner brevsvaret här.  FHI brevsvar (135 KB) Ett förbud mot EC i rökfria miljöer stöds även av Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta - oberoende tankesmedja.

Enligt undersökningar som gjorts av Psykologer mot Tobak likställde cirka 40% av Sveriges landsting/regioner EC med rökning av konventionella cigaretter i sina tobakspolicys och och 35% av kommunerna i sina skolpolicys i april 2015, och många fler var i färd med att ändra sina policys. Hässleholm är ett exempel på en kommun som tagit in förbud mot EC i sin policy när det gäller såväl rökfri arbetstid som rökfri skoltid.    Hässleholm (176 KB)

 

Hur effektiv är EC som rökavvänjningsmetod?
EC marknadsförs som en metod för att sluta röka. För att kunna bedöma dess värde som avvänjningsmedel krävs randomiserade kontrollerade studier, men i dagsläget finns det endast tre sådana studier. De flesta publicerade studierna har en rad metodologiska svagheter vilket gör att det är svårt att bedöma värdet av EC som rökavvänjningsmedel. En rapport från WHO bedömer i augusti 2016 att det idag inte kan avgöras säkert om EC hjälper de flesta rökare att sluta röka eller minskar chansen att de ska bli fria från cigarettrökning (53). USA:s Surgeon Generals rapport i december 2016 slår också fast att den vetenskapliga evidensen för EC som avvänjningsmetod idag är otillräcklig (61, s. 206). 

Randomiserade kontrollerade studier för att sluta röka
De tre publicerade randomiserade kontrollerade studierna är av god kvalitet. I två av studierna har man använt den första generationens EC (10, 12) och i den tredje studien använde man andra generationens EC (60). Den första generationens EC tillförde rökaren mycket små mängder av nikotin, jämfört med senare generationer av EC.
 

Första generationens EC  
I
en studie annonserade man efter rökare, som inte var intresserade av att sluta röka, men som ville ingå i ett försök med EC (12). Rökarna (n=300) fördelades slumpmässigt till tre grupper med vardera 100 deltagare. Grupp A prövade EC med 7,2 mg nikotin. Grupp B började med EC med 7,2 mg nikotin och bytte efter halva behandlingstiden till EC med 5,4 mg nikotin. Grupp C fick EC utan nikotin. Behandlingstiden var 12 veckor. Deltagarna kom på återbesök för olika mätningar varannan vecka de tre första månaderna och därefter vid 6 och 12 månader, sammanlagt 9 besök. Efter 12 månader var andelen som slutat röka större i grupperna som fick nikotin (11%) jämfört med placebogruppen (4%), men skillnaden var inte signifikant. Av dem som slutat röka använde 27% fortfarande EC.


I ytterligare en studie av första generationens EC deltog personer som var intresserade av att sluta röka (10). Behandlingstiden var också här 12 veckor. Deltagarna (n=657) randomiserades till tre behandlingsgrupper. En grupp (n=289) fick använda EC med 16 mg nikotin och en grupp (n=73) EC utan nikotin. För att kunna göra en jämförelse mellan EC och ett redan godkänt avvänjningsläkemedel använde en tredje grupp (n=295) nikotinplåster (21 mg). Efter 6 månader var 7,3% rökfria av dem som använt EC med nikotin och 4,1 % av de som använt EC utan nikotin. Skillnaden var inte signifikant. Resultatet av EC med nikotin skilde sig inte från gruppens som använt nikotinplåster
(5,8%). Nästan 40% av dem som slutade röka med hjälp av EC använda fortfarande EC vid 6-månaderskontrollen.


En metaanalys av de två studierna i en Cochrane-rapport (55) visade på ett signifikant bättre resultat med EC än med placebo. I rapporten drar man slutsatsen att EC med nikotin har en potential att hjälpa människor att sluta röka i nivå med nikotinplåster, men man understryker att det behövs fler studier av god kvalitet för att man säkert ska kunna uttala sig om värdet av EC för rökavvänjning.


Andra generationens EC
Deltagarna var personer som inte var intresserade av att sluta röka, men kunde tänka sig att gå över till ett mindre skadligt alternativ (60). Rökarna (n=48) fördelades slumpmässigt till tre grupper, två som använde EC och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen fortsatte att röka som vanligt. Två olika märken av EC användes, olika för de två grupperna. Deltagarna fick råd om hur de skulle använda EC. Behandlingen sträckte sig över 8 veckor och under denna tid kom de till kliniken vid tre tillfällen för olika mätningar. Därefter fick deltagarna fortsätta att använda EC om de så önskade. Även kontrollgruppen fick använda EC om de ville, men utan instruktioner om hur EC skulle användas. Efter 2 månader hade signifikant fler i EC-grupperna (34%) slutat röka jämfört med 0% i kontrollgruppen. Efter 8 månader var 19% rökfria i EC-grupperna och 25% i kontrollgruppen. Den senare gruppen hade då kunnat använda EC i 6 månader. Studien visar att i en grupp av rökare som använde EC och som var ointresserade av att sluta röka, hade en fjärdedel slutat vid 8 månaders uppföljning.

 

Rökavvänjningsstudie i Sverige
På Centrallasarettet i Växjö har en rökavvänjningsstudie med EC genomförts. 30 patienter slumpades så att 15 patienter fick traditionell tobaksavvänjning och 15 fick använda EC i kombination med samtalsstöd. Preliminära resultat visar ingen effekt av EC jämfört med konventionell rökavvänjning. Upplysningar: Helen Köhler, helene.kohler@ltkronoberg.se

 

Hur påverkas rökslutandet i en befolkning av EC-användningen?
En viktig fråga på senare år har varit hur användningen av EC påverkar rökares intresse för och förmåga att sluta röka. I en studie av insamlade data från England har forskare beskrivit hur olika parametrar förändrats över tid (52). I England steg användningen av EC mycket snabbt under åren 2010-2013, varefter tillväxten nådde en platå. Samtidigt noterade man en nedgång i användningen av rökavvänjningsläkemedel och deltagare i beteendeinriktade rökavvänjningsprogram. Frågan var om dessa trender hade något samband med den ökade användningen av EC. För att besvara dessa frågor använde man sig av data från två register, the Smoking Toolkit Study och National Health Service Information Centre (NHS). I Smoking Toolkit Study samlar man sedan 2006 in tobaksrelaterade uppgifter från ett tvärsnitt av den vuxna befolkningen i England. Uppgifterna redovisas kvartalsvis och går att följa på dess hemsida http://www.smokinginengland.info/latest-statistics/. I studien ingick uppgifter från detta register på runt 40 000 rökare. Från NHS hämtades data på antalet rökare som i samband med besök på en rökavvänjningsenhet bestämt sig för ett rökstoppsdatum. I sammanställningen av data framgick att runt 170 000 rökare årligen bestämde sig för att göra ett rökstopp och satte ett rökstoppsdatum. Bruket av EC visade inget klart samband med prevalensen av rökstoppsförsök, användningen av avvänjningsstöd eller rökavvänjningsläkemedel, möjligen med undantag av en lägre användning av receptförskrivna nikotinläkemedel. Däremot pekade den ökade användningen av EC på ett positivt samband med lyckade rökstoppsförsök. Slutsatsen forskarna drog var att den ökade användningen av EC i England inte tycktes ha påverkat antalet försök till rökstopp, men att ökningen var förknippad med en ökad framgång i att lyckas vid ett avvänjningsförsök.

 

Kan användningen av EC förhindra ett rökstopp?

En meta-analys från 2016 av 38 publicerade studier (20 studier med kontrollgrupp, 15 kohortstudier mfl) som jämförde rökavvänjningsresultatet hos rökare som använt EC med rökare som inte hade använt EC vid sina rökstoppsförsök visade att de som använt EC hade omkring 30% lägre sannolikhet att lyckas sluta röka (39). En longitudinell studie på cancerpatienter visade också att EC-användare hade dubbelt så stor risk att fortfarande vara rökare vid uppföljning än icke-användare (18). En förklaring kan vara att många rökare använder EC enbart i avsikt att minska rökningen och fortsätter röka vanliga cigaretter parallellt (18-23, 45).  Professor Stanton Glantz, University of California, som var en av författarna till meta-analysen, skriver så här i januari 2016:"As currently being used, e-cigarettes are associated with significantly less quitting among smokers." (39) 

 

EC och reducerad cigarettkonsumtion
Många som använder EC fortsätter att röka konventionella cigaretter. Den hälsomässiga vinsten med att endast reducera cigarettkonsumtionen är mindre än man skulle kunna förvänta sig. Att minska konsumtionen med 50% har till exempel ingen större effekt på risken för hjärt-kärlsjukdom, på lungfunktionen, eller på risken att dö i förtid av rökningen och minskar inte risken för cancer med undantag av lungcancer (24, 25, 32, 33).  

Hur påverkas före detta rökare av EC-boomen?

En studie har visat att exponering för annonser om EC kan öka viljan att röka hos före detta rökare och minska deras tilltro till att klara att fortsätta vara rökfria (51). Som tidigare nämnts visar en undersökning från USA att 4% av den vuxna befolkningen använde EC 2014, varav 0,5% aldrig hade rökt konventionella cigaretter (48). 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att då vi i dagsläget saknar produktsäkerhetskontroll, kunskap om hälsorisker med EC och gedigna vetenskapliga studier angående EC´s värde som långsiktigt avvänjningsmedel rekommenderas EC inte för rökavvänjning av experter. EC är inte oskadliga och befaras vara en väg in i nikotinberoende för ungdomar och lockar även f.d. rökare och icke-rökare. Enligt EU:s tobaksproduktdirektiv finns krav på att länderna reglerar EC. I Sverige finns ett förslag till en EC-lag, och en proposition väntas mars 2017.

 

De flesta experter både i Sverige och internationellt ifrågasätter om de potentiella hälsofördelarna av EC för ett mindre antal rökare överväger de negativa effekterna av att EC underminerar många människors försök att sluta röka, att många ungdomar börjar använda EC, samt den glamourisering och re-normalisering av rökning och nikotinbruk som EC medför. Även om EC är signifikant mindre farligt än rökning av konventionella cigaretter kan produkten ha en negativ påverkan på folkhälsan om användningen sprids till en stor del av befolkningen.  

 


Mer information

-Rapport om ungdomar och e-cigaretter från USA:s högsta hälsovårdsmyndighet Surgeon General 2016-12

 

-Se ett föredrag på 45 min från 2015-06 av Dr Jon Ebbert, expert på EC, USA.

 

-Länk till Tobaksfakta - oberoende tankesmedjas faktablad om e-cigarett

 

-Ny rapport om e-cigarett från WHO 2014-08

 

-Se ett föredrag på 15 minuter om EC av Barbro Holm Ivarsson från LUFT-konferensen 2014-10-02

 

-Se ett föredrag på cirka 15 minuter om EC av läkaren Lovisa Högberg från 2014-11-17

-Lyssna på en radiointervju om e-cig med Barbro Holm Ivarsson från P1 2014-04-17 

 

-Artikel i Läkartidningen 2014-02-26 av Matz Larsson, Universitetssjukhuset Örebro och Lovisa Högberg, Centrum för Klinisk forskning, Dalarna, båda anknutna till Läkare mot Tobak.

 

- Debattartikel i Expressen 2014-07-28 av läkarna Lovisa Högberg och Matz Larsson


 

-Rapport om EC 2016-08 från FCTC-COP (53)  FCTC (388 KB)

 

 

-Rapport om EC av German Cancer Research Center, Heidelberg, på uppdrag av EU-parlamentet i maj 2013. Uppdaterad i mars 2014.

 Rapport 

(2,68 MB)

 Uppdatering 

(1,16 MB)

 

 

Källor och referenser
1. Bullen C, McRobbie H, Thornley S, Glover M et al. Effect of an electronic nicotine delivery device (e cigarette) on desire to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery: randomised cross-over trial. Tobacco Control 2010;19:98-103.?


2. Eissenberg T. Electronic nicotine delivery devices: Ineffective nicotine delivery and craving suppression after acute administration. Tobacco Control 2010;19:87-88.


3. Vansickel A, Cobb C, Weaver MF, Eissenberg TE. A clinical laboratory model for evaluating the acute effects of electronic ”cigarettes”: nicotine delivery profile and cardiovascular and subjective effects. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010;19:1945-53.


4. Etter JF, Bullen C. Electronic cigarette: users profile , utilzation, satisfaction and perceived efficacy. Addiction 2011;106:2017-28.


5. Williams M, Talbot P. Variablitity among electronic cigarettes in the pressure drop, airflow rate and aerosl production. Nic Tob Research 2011;13:1276-83.


6. Polosa R, Caponette P, Morjaria JB, Papale G et al. Effect of an electronic nicotine delivery device (e- cigarette)on smoking reduction and cessation: a prospective 6-month pilot study. BMC Public Health 2011; 11:786-


7. TNS Opinion & Social. Special Eurobarometer 385.Attitudes of Europeans towards Tobacco. TNS Opinion & Social at the request of Directorate-General Health and Consumers Survey co-ordinated by Directorate-General Communication. Hämtat 2013-06-10 från http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf

8. Borland R. Electronic cigarettes as a method of tobacco control. BMJ 2011; 343:d6269 doi: 10.1136/bmj.d6269 (Published 30 September 2011)


9. Schaller K et al. (2013). Electronic Cigarettes - an overview. Heidelberg: German Research Center.


10. Bullen C, Howe C, Laugesen M et al. (2013). Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial.Lancet. 2013 Sep 9. pii: S0140-6736(13)61842-5. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61842-5. [Epub ahead of print]
 

11. Williams M et al. (2013). Metal and silicate particles including nanoparticles are present in electronic cigarette cartomizer fluid and aerosol. PLoS One. 2013;8(3):e57987. doi: 10.1371/journal.pone.0057987. Epub 2013 Mar 20.


12. Caponnetto P, Campagna D, Cibella F, Morjaria JB, Caruso M, Russo C, Polosa R.
Efficiency and Safety of an Electronic cigarette (ECLAT) as tobacco cigarettes substitute: a prospective 12-month randomized control design study. PLoS One. 2013 Jun 24;8(6):e66317. doi: 10.1371/journal.pone.0066317. Print 2013.


13. Mayor S. (2014). E-cigarettes cause indoor air pollution and inflammation. BMJ 2014;348:g467 doi: 10.1136/bmj.g467 (Published 22 January 2014)

14. Zhu SH, Sun JY, Bonnevie E. et al. Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting: implications for product regulation.Tob Control. 2014 Jul;23 Suppl 3:iii3-iii9. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2014-051670.


15. Kotz D, Brown J, West R: ‘Real-world’ effectiveness of smoking cessation treatments: a population study. Addiction 2014, 109:491-499.


16. Bekki et al. 2014. Carbonyl Compounds Generated from Electronic Cigarettes.Int J Environ Res Public Health. 2014 Oct 28;11(11):11192-11200.


17. Glantz S. Meta-analysis of all available population studies continues to show smokers who use e-cigs less likely to quit smoking, 15 Mar 2015. https://tobacco.ucsf.edu/meta-analysis-all-available-population-studies-continues-show-smokers-who-use-e-cigs-less-likely-quit-smoking

18. Borderud SP, Li Y, Burkhalter JE, Sheffer CE, Ostroff JS: Electronic cigarette use among patients with cancer: characteristics of electronic cigarette users and their smoking cessation outcomes. Cancer 2014, 120:3527-3535.

19. Etter JF: Electronic cigarettes: a survey of users. BMC Public Health 2010, 10:231.

20. Etter JF, Bullen C: Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Addiction 2011, 106:2017-2028.

21. Adkison SE, O’Connor RJ, Bansal-Travers M, Hyland A, Borland R, Yong HH, Cummings KM, McNeill A, Thrasher JF, Hammond D, Fong GT: Electronic nicotine delivery systems: international tobacco control four-country survey. Am J Prev Med 2013, 44:207-215.

22. Lee S, Grana RA, Glantz SA: Electronic cigarette use among Korean adolescents: a cross-sectional study of market penetration, dual use, and relationship to quit attempts and former smoking. J Adolesc Health 2014, 54:684-690.

23. Pisinger C. Why public health people are more worried than excited over e-cigarettes. BMC Med. 2014 Dec 9;12(1):226. doi: 10.1186/s12916-014-0226-y.

24. Pisinger C1, Godtfredsen NS. Is there a health benefit of reduced tobacco consumption? A systematic review. Nicotine Tob Res. 2007 Jun;9(6):631-46.

25. Song YM, Sung J, Cho HJ.Reduction and cessation of cigarette smoking and risk of cancer: a cohort study of Korean men.J Clin Oncol. 2008 Nov 1;26(31):5101-6. doi: 10.1200/JCO.2008.17.0498. Epub 2008 Oct 6.

 

26. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, & U.S. Food and Drug Administration, FDA; resultat från 2014 års nationella studie av ungdomars tobaksanvändning.

 

27. Pisinger C.Why public health people are more worried than excited over e-cigarettes. BMC Med. 2014 Dec 9;12:226. doi: 10.1186/s12916-014-0226-y.

 

28. Schweitzer KS, Chen SX, Law S, Van Demark MJ, Pet al. Endothelial disruptive pro-inflammatory effects of nicotine and e-cigarette vapor exposures.Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2015 May 15:ajplung.00411.2015. doi: 10.1152/ajplung.00411.2014. [Epub ahead of print]

 

29. Talih S, Balhas Z, Eissenberg T et al. Effects of user puff topography, device voltage, and liquid
nicotine concentration on electronic cigarette nicotine yield: measurements and model predictions.
Nicotine Tob Res 2015; 17: 150 – 7.

 

30. Etter JF. Levels of saliva cotinine in electronic cigarette users. Addiction 2014; 109: 825 – 9.

 

31. Smith H. E-cigarettes responsible for an increasing number of fires in the UK. Mirror 3.11.2014.
www.mirror.co.uk/news/uk-news/e-cigarettesresponsible-increasing-number-fires-4556342
(27.1.2015).

 

32. Tverdal A, Bjartveit K. Health consequences of reduced daily cigarette consumption. Tob Control
2006; 15: 472 – 80.

 

33. Godtfredsen NS, Prescott E, Osler M. Effect of smoking reduction on lung cancer risk. JAMA
2005; 294: 1505 – 10.

 

34. McRobbie H, Bullen C, Hartmann-Boyce J, Hajek P.Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction.Cochrane Database Syst Rev. 2014;12:CD010216. doi: 10.1002/14651858.CD010216.pub2. Epub 2014 Dec 17.

 

35. Eurobarometer 429, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_en.pdf

 

36. Dutra LM, Glantz SA. Electronic Cigarettes and Conventional Cigarette Use Among US Adolescents: A Cross-sectional Study. JAMA Pediatr. 2014 Mar 6. doi: 10.1001/jamapediatrics.2013.5488. [Epub ahead of print]

 

37. Leventhal AM, Strong DR, Kirkpatrick MG, Unger JB, Sussman S, Riggs NR, Stone MD, Khoddam R, Samet JM, Audrain-McGovern J.Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence.JAMA. 2015 Aug 18;314(7):700-7. doi: 10.1001/jama.2015.8950.

 

38. E-cigarettes: an evidence update. A report commissioned by Public Health England.

 

39. Kalkhoran S & Glantz SA. (2016). E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. Lancet. Published online January 14, 2016 http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(15)00521-4.

 

40. McKee M, Daube M & Chapman S. (2016). E-cigarettes should be regulated. Med J Aust 2016; 204 (9): 331.

41. Brose LS, Hitchman SC, Brown J, et al. Is the use of electronic cigarettes while smoking associated with smoking cessation attempts, cessation and reduced cigarette consumption? A survey with a 1-year follow-up. Addiction 2015; 110: 1160-1168.

 

42. McRobbie H, Bullen C, Hartmann-Boyce J, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction. Cochrane Database Syst Rev 2014; 12: CD010216.

 

43. Kalkhoran S, Glantz SA. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. Lancet Respir Med 2016; 4: 116-128.


44. Meashama F, O’Briena K & Turnbulla. G “Skittles & Red Bull is my favourite flavour”: E-cigarettes, smoking, vaping and the changing landscape of nicotine consumption amongst British teenagers – implications for the normalisation debate. Published online: DOI:10.1080/09687637.2016.1178708

 

45. Doyle C, Ronayne D & Sgroi D. E-Cigarettes: The Extent and Impact of Complementary Dual-Use. Warwick Economics Research Paper Series. October, 2015 Series Number: 1064. ISSN 2059-4283 (online). ISSN 0083-7350 (print)

 

46. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the potential risks to public health associated with the use of refillable electronic citgarettes. COM (2016) 269 final.

 

47. Morean et al. High School Student´s Use of Electronic Cigarettes to Vaporize Cannabis. Pedriatics 2015; 136:4.

 

48. Syamlal G., Jamal A., King B.A., Mazurek J.M. Electronic Cigarette Use Among Working Adults — United States, 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:557–61.

 

49. Jieming Zhong, Shuangshuang Cao,  Weiwei Gong,  Fangrong Fei, Meng Wang. Electronic Cigarettes Use and Intention to Cigarette Smoking among Never-Smoking Adolescents and Young Adults: A Meta-Analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health 2016, 13(5), 465; doi:10.3390/ijerph13050465

 

50. Barrington-Trimis JL, Urman R, Berhane K, Unger JB et al.E-Cigarettes and Future Cigarette Use. Paediatrics. Published Online (date)  June 13, 2016. doi: 10.1542/peds.2016-0379

 

51. Durkin, Sarah J.; Bayly, Megan; Wakefield, Melanie A. Can E-cigarette Ads Undermine Former Smokers? An Experimental Study. Tobacco Regulatory Science, Volume 2, Number 3, July 2016, pp.263-277(15).

 

52. Beard E, West R, Michie S, Brown J. Association between electronic cigarette use and changes in quit attempts, success of quit attempts, use of smoking cessation pharmacotherapy, and use of stop smoking services in England: time series analysis of population trends. BMJ. 2016 Sep 13;354:i4645. doi: 10.1136/bmj.i4645.

 

53. Conference of the Parties to the WHO Framework Convention of Tobacco Control. Elecronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS). FCTC/COP/7/11. August 2016.

 

54. Leigh NJ et al. Flavourings significantly affect inhalation toxicity of aerosol generated from electronic nicotine delivery systems (ENDS), Tobacco Control (2016). DOI: 10.1136/tobaccocontrol-2016-053205.

 

55. Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Bullen C, Begh R, Stead LF, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Tobacco Addiction Group . Published Online: 14 SEP 2016. Assessed as up-to-date: 14 JAN 2016. DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub3

 

56. Zawertailo L, Pavlov D, Ivanova A, Ng G, Baliunas D & Selby P. Concurrent e-cigarette use during tobacco dependence treatment in primary care settings: Association with smoking cessation at 3- and 6-months. Nicotine Tob Res published 31 August 2016.

 

57. Garcia-Arcos I, Geraghty P, Baumlin N, Campos M, et al. Chronic electronic cigarette exposure in mice induces features of COPD in a nicotine-dependent manner. Thorax. Published Online First 24 August 2016. doi:10.1136/thoraxjnl-2015-208039 

 

58. Chatterjee K, Alzghoul B, Innabi A, Meena N. Is vaping a gateway to smoking: a review of the longitudinal studies.  Int J Adolesc Med Health. 2016 Aug 9. [Epub ahead of print]

 

59. CAN Skolelevers drogvanor 2016.

 

60. Adrieans K, vanGucht D, Declerck P, Baeyens F. Effectiveness of the Electronic Cigarette: An Eight-Week Flemish Study with Six-Month Follow-up on Smoking Reduction, Craving and Experienced Benefits and Complaints. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014, 11, 11220-11248.

 

61. The Surgeon General. (2016) E-cigarette use among youth and young adults: A report of the Surgeon General. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.

62. Barrington-Trimis JL, Urman R, Berhane K, Unger JB, et al. E-Cigarettes and Future Cigarette Use. Pediatrics. 2016 Jul;138(1). pii: e20160379. doi: 10.1542/peds.2016-0379. Epub 2016 Jun 13.

 

63. Wills TA, Knight R, Sargent JD, Gibbons FX, et al. Longitudinal study of e-cigarette use and onset of cigarette smoking among high school students in Hawaii. Tob Control. 2017 Jan;26(1):34-39. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2015-052705. Epub 2016 Jan 25.

 

64. Primack BA, Soneji S, Stoolmiller M, Fine MJ, et al. Progression to Traditional Cigarette Smoking After Electronic Cigarette Use Among US Adolescents and Young Adults. JAMA Pediatr. 2015 Nov;169(11):1018-23. doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.1742.

 

65. Unger JB, Soto DW & Leventhal A. E-cigarette use and subsequent cigarette and marijuana use among Hispanic young adults. Drug Alcohol Depend. 2016 Jun 1;163:261-4. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.04.027. Epub 2016 Apr 25.

 

Text: Barbro Holm Ivarsson, i samarbete med Agneta Hjalmarson. Senast ändrad 2016-12-20.

 

 

Denna webbplats drivs med ekonomiskt bidrag från Folkhälsomyndigheten

 

Redaktör: Barbro Holm Ivarsson

                                            

Användarnamn Lösenord   Logga in

 

                            Skriv ut